ЗАЛОЗНА НЕЛЯ РОМУАЛЬДІВНА,
завідувач РМК

0-02-05-fa3da3a8cdad69a5515536f38666926b05caa5c21ac743af929d6c201d4c3fb8 full

Здійснює
- загальне керівництво діяльністю райметодкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
- подає на затвердження Засновнику структуру, чисельність та штатний розпис працівників райметодкабінету;
- затверджує посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників райметодкабінету, визначає ступінь відповідальності за їх виконання;
- представляє інтереси райметодкабінету у відносинах з відділом освіти Монастирищенської районної державної адміністрації, Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, юридичними і фізичними особами;
- вносить пропозиції Засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;
- видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету;
- розпоряджається майном і коштами методкабінету відповідно до чинного законодавства;
- виконує кошторис, затверджений Засновником, укладає договори, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України тощо;
- заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;
- звітує перед Засновником та Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників про результати діяльності райметодкабінету.
- подає на затвердження Засновнику проект Статуту, проекти змін до Статуту після свого призначення;
- укладає колективний договір з працівниками райметодкабінету у відповідності до чинного законодавства;
Завідувач представляє райметодкабінет на колегії відділу освіти Монастирищенської районної державної адміністрації.
Завідувач несе відповідальність перед Засновником за достовірність і своєчасність подання звітності установи.

 

 

Баранюк Оксана Михайлівна,
бухгалтер РМК

20180129 091045

 - Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в методичному кабінеті. Керує розробкою і здійсненням заходів, спрямованих на збереження державної фінансової дисципліни.
- Здійснює прийом і контроль первинної документації з відповідних ділянок бухгалтерського обліку і готує їх до розрахункової обробки.
- Організовує облік грошових засобів що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасно відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов”язані з їх рухом.
- Контролює законність, своєчасність і правильність оформлення документів.
- Проводить: нарахування і перечислення платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капіталовкладень , заробітної плати працівників методичного кабінету, податків і інших виплат і платежів, погашення у встановлені терміни заборгованостей банкам за позики, а також відрахування засобів у фонди економічного стимулювання й інші фонди.
- Складає економічно обґрунтовані звітні калькуляції продукції, робіт /послуг/, розрахунки заробітної плати, тарифікацію педагогічних працівників.
- Здійснює проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішніх господарських резервів, усунення витрат і невиробничих затрат.
- Бере участь у проведенні інвентаризації грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань.
- Веде роботу щодо забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат, збереження бухгалтерських документів, а також оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.
- Своєчасно складає необхідну бухгалтерську звітність і представляє її у встановлені терміни до відповідних органів.

 Свердлик Наталія Павлівна,
методист РМК з початкової освіти, охорони дитинства і психологічної служби

20180129 091002

Забезпечує:
- здійсненя державного контролю за вихованям, навчанням, станом здоров’я, матеріально-побутовим утриманням дітей-сиріт, дітей з вадами розвитку, дітей, які позбавлені батьківського піклування, в сім’ях опікунів, усиновителів, інтренатних закладах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу).
  Відповідає:
- за реалізацію державних, регіональних програм щодо поліпшення становища дітей, жінок, роботи з сім’ями;
- взаємодію у процесі виконання покладених на неї завдань з органами юстиції, соціального захисту насаелення, охорони здоров’я, іншими, що причетні до захисту прав дітей, органами державної влади і місцевого самоврядування
- за організацію та роботу пришкільних відпочинкових таборів під час оздоровчої кампанії.
Аналізує:
- стан виконання урядових постанов, рішень колегії та наказів МОН України, відділу освіти з питань виховання, навчання дітей-сиріт, дітей з вадами розвитку;
- стан викладання навчальних дисциплін у 1-4 класах;
- стан роботи груп продовженого дня;
- рівень знань, умінь і навичок учнів початкової ланки в закладах загальної середньої освіти;
- результати діяльності психологічної служби району, забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації;
Організовує:
- роботу шкільних, районних методоб'єднань, шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, семінарів-практикумів вчителів початкових класів та працівників психологічної служби;
- представницькі педагогічні заходи: педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси;
- проводення семінарів та консультацій для педагогічних працівників з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів;
- психолого-педагогічні заходи для усунення відхилень в індивідуальному розвитку школярів, допомагає у формуванні психологічної культури вихованців, педагогів, батьків; - реабілітаційні заходи в шкільних колективах індивідуально чи з групами дітей та підлітків, що потребують психологічної допомоги;
- профілактичну та просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури в закладах освіти.
 Контролює:
- апробацію та впровадження в практику передового педагогічного досвіду вчителів початкових класів та працівників психологічної служби;
- якість та результативність навчально-виховної роботи педагогів свого фаху;
- проводення інформаційно-довідкової роботи, створення картотеки педагогічної інформації для початкової школи та психологічної служби.

Кузьмінська Юлія Миколаївна,
методист РМК з дошкільної освіти

20180130 103125

 Забезпечує:
- методичний супровід роботи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти;
- підготовку інформаційних та звітних матеріалів відповідно до своїх  посадових обов’язків;
Відповідає:
-  за  методичну роботу закладів дошкільної  освіти  району;
- за експериментальну роботу в закладах дошкільної освіти;
- за розгляд заяв, листів, скарг  громадян з питань освітнього процесу.
Аналізує:
- умови розвитку вихованців закладів дошкільної освіти, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для наступного навчання та виховання;
- якісний склад педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
 Організовує:
- роботу районного методичного об’єднання вихователів;
- проведення атестації працівників дошкільних установ;
- надання  допомоги керівникам закладів дошкільної освіти, педагогічним працівникам, керівникам методичних об'єднань у роботі з удосконалення педагогічного процесу та оволодіння ефективними методами виховання дітей дошкільного віку;
-  методичну роботу з працівниками закладів дошкільної освіти;
- проведення оглядів, конкурсів, спрямованих на поліпшення виховної та освітньої роботи в закладах дошкільної освіти (відповідно до річного плану).
Контролює:
- оздоровлення і дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладах дошкільної освіти;
- апробацію та впровадження в практику передового досвіду педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та його висвітлення в засобах масової інформації;
- рівень знань і умінь вихованців закладів дошкільної освіти.

 Костриця Інна Вікторівна,
методист РМК з природничо-математичних дисциплін, інформатики та ОЗ,
відповідальний за проведення ЗНО та ІСУО

20180129 090425

 Забезпечує:
- в межах своїх повноважень виконання заходів районних програм «Шкільний автобус», «Сто відсотків», «Підвищення якості природничо-математичної освіти»;
- підготовку і проведення пробного тестування та зовнішнього незалежного оцінювання у районі;
- навчання персоналу, задіяного у проведенні ЗНО;
- інформаційно-консультативне обслуговування педагогів природничо-математичного циклу закладів освіти на базі РМК;
- впровадження новітніх технологій у практику роботи вчителів інформатики та природничо-математичних дисциплін;
- загальне керівництво з питань організації та проведення виставки передових педагогічних технологій; підготовки матеріалів для участі в обласній виставці ППД;
- підготовку матеріалів для участі у конкурсі на кращу серію цифрових освітніх ресурсів;
- офрмлення заявок на участь у виставці передових педагогічних технологій та конкурсі на кращу серію ЦОР.
Відповідає:
- здійснення екологічного виховання учнів у закладах загальної середньої освіти району;
- організацію роботи районних методичних об'єднань вчителів біології, хімії, географії, економіки, екології, математики, інформатики;
- проведення конкурсів та предметних олімпіад з природничо-математичних дисциплін та інформатики;
- організацію підвозу учнів шкільними автобусами;
- проведення моніторингових досліджень у закладах загальної середньої освіти;
- організацію діяльності Шкіл здоров’я у закладах загальної середньої освіти району;
- висвітлення подій освітянської галузі на сайті методичного кабінету Монастирищенської районної ради;
- організацію і проведення медичних оглядів для учнів закладів загальної середньої освіти району
Аналізує:
 - стан та результати викладання природничо-математичних дисциплін в закладах загальної середньої освіти, здійснює експертну оцінку якості та результативності навчальної та виховної роботи педпрацівників свого фаху;
- рівень знань, умінь і навичок учнів у закладах загальної середньої освіти з біології, хімії, екології, економіки, географії,математики, інформатики, основ здоров’я та основ медичних знань.
Організовує:
- ефективну систему методичної роботи з природничо-математичних дисциплін, спрямовує роботу шкільних, районних МО, творчих груп, семінарів;
- районні заходи з учнями з питань навчально-виховного процесу (олімпіади, конкурси, фестивалі) та конкурси педпрацівників.
Контролює:
- впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду;
- науково-експериментальну роботу з природничих дисциплін;
- роботу системи електронної звітності ІСУО;
- роботу медпрацівників у закладах загальної середньої освіти району.

 Гуцал Тетяна Дмитрівна,
методист РМК з бібліотечних фондів, фізкультури, Захисту Вітчизни,
технологій та предметів художньо-естетичного циклу

20180130 141221

 Забезпечує:
- інформаційно-консультативне обслуговування педагогів, керівних працівників закладів освіти на базі РМК;
-  збір, аналіз й узагальнення замовлень на підручники, навчально-методичну літературу від навчальних закладів, подання узагальнених замовлень в ОІПОПП;
  - впровадження новітніх технологій у практику роботи зі шкільними бібліотекарями;
  - облік навчальних книжок і раціональний розподіл їх між навчальними закладами району.    
Відповідає:
- роботу щодо підвищення кваліфікації бібліотекарів шкіл ;
- роботу РМО вчителів художньо-естетичного циклу, фізики, астрономії, фізичної культури, «Захисту Вітчизни» та технічних дисциплін;
- підготовку матеріалів, пов'язаних із бібліотечними фондами на наради, семінари, МО тощо;
- надання методичної допомоги бібліотекарям у створенні, оновленні й ефективному використанні бібліотечних фондів;
- вивчення та поширення кращого досвіду роботи бібліотекарів, організовує проведення їх курсової перепідготовки.
Аналізує:
- стан  виконання урядових постанов, рішень колегії та наказів МОН України, відділу освіти з питань забезпечення навчальних закладів відповідною літературою;
- стан вивчення предметів трудового навчання, музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури, етики, фізики, астрономії, фізичної культури, «Захисту Вітчизни»;
 Організовує:
- навчання  комп’ютерної грамотності бібліотекарів  освітніх закладів;  
- постійно діючі семінари для бібліотекарів, вчителів технічних дисциплін, фізики, астрономії, фізичної культури, «Захисту Вітчизни»  та предметів художньо-естетичного циклу;
- участь учнів у предметних конкурсах і олімпіадах.
Контролює:
- створення у шкільних бібліотеках фонду науково-педагогічної та методичної літератури, в установленому порядку збирає і узагальнює звіти шкіл, готує зведений звіт району;
- своєчасне надходженняе книжок на місця;
- передплату періодичних видань у НВЗ району;
-  підготовку відповідної фактурозвітної документації.

Казміренко Тетяна Валеріївна,
методист РМК з виховної роботи, позашкілля та предметів суспільно-гуманітарного циклу

20180129 090324

Забезпечує:
- роботу закладів загальної середньої освіти, сім'ї і громадськості  з організації дитячого дозвілля, запобігання дитячій бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх;
- організацію науково-дослідницької діяльності у НВЗ району.
Відповідає:
- за впровадження програм «Робота з обдарованою молоддю», «Позашкілля»;
- за здійснення патріотичного, морального, правового, естетичного, трудового виховання учнів,  діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань і товариств;
- за організацію роботи районних методичних об'єднань: класних керівників, педагогів-організаторів; заступників директорів з виховної роботи; вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури; вчителів правознавства, історії та іноземних мов;
- за організацію гурткової роботи та факультативів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;
- проведення конкурсів з української   мови  ім. П.Яцика, Т.Шевченка та ін.
Аналізує:
- стан та результати викладання української мови і літератури, зарубіжної літератури, історії, правознавства, іноземних мов;    
   - здійснює експертну оцінку якості та результативності навчальної та виховної роботи педпрацівників свого фаху;
- рівень знань, умінь і навичок учнів  закладів  загальної середньої освіти з української мови і літератури та зарубіжної літератури, іноземних мов, історії, правознавства.
Організовує:
- семінари, конференції, „круглі столи” тощо для заступників директорів з виховної роботи, педагогів - організаторів, класних керівників, працівників позашкільної установи, керівників  гуртків, організаторів народознавчої, пошуково-краєзнавчої роботи, директорів шкільних музеїв,  готує для них рекомендації;
- вивчення та всебічний аналіз системи національного виховання й стану методичної роботи з проблем позакласної, позашкільної  виховної  роботи;
- роботу з навчальними закладами щодо виконання програм виховного напряму та формування здорового способу життя;
- роботу закладів освіти з обдарованою молоддю;
- роботу РМО вчителів української мови і літератури, іноземних мов, історії і правознавства  та зарубіжної літератури.
Контролює:
-  стан викладання предметів  суспільно-гуманітарного циклу у закладах загальної середньої освіти району;
- апробацію та впровадження в практику передового педагогічного досвіду;
- якість та результативність навчально-виховної роботи педагогів свого фаху

Іщук Наталія Леонідівна,
секретар РМК

20180130 104042

 - Здійснює роботу з організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності завідувача методичного кабінету;
- Приймає  кореспонденцію, що надходить на розгляд завідувача методичного кабінету, передає її відповідно до прийнятого рішення конкретним виконавцям для  використання в процесі роботи або підготовки відповідей;
- Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки;
- Готує документи і матеріали, необхідні для роботи керівника;
- Стежить за своєчасним розглядом і наданням  конкретними виконавцями документів, що надійшли  на виконання.
- Організовує проведення телефонних переговорів керівника, записує у його відсутності отриману інформацію і доводить до його відома її зміст, передає і приймає інформацію за допомогою приймально-переговорних пристроїв;
- Організовує прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників;
- Веде книги наказів і зберігає їх, веде  і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає  і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників методичного кабінету;
- Оформляє справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у встановлений термін здає їх до архіву;
- За дорученням завідувача методичного кабінету складає листи, запити, інші  документи, готує відповіді авторам листів;
- Відповідає за роботу щодо звернень громадян. Веде всю документацію, здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо розгляду заяв, скарг та звернень громадян.